Obowiązki i cechy kosmetyka

Absolwenci policealnego studium kosmetycznego są zatrudniani w uspołecznionych zakładach usług kosmetycznych na stanowisku technika usług kosmetycznych. Po odbyciu stażu absolwenci mogą samodzielnie wykonywać usługi kosmetyczne oraz udzielać porad w zakresie posiadanych wiadomości, z tym że zakres świadczonych przez nich usług nie może wkraczać w kompetencje zastrzeżone dla pracowników służby zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza porad z dziedzi­ny chorób skórnych oraz takich zabiegów, jak usuwanie brodawek, leczenie otyłości itp. Do zakresu podstawowych umiejętności technika usług kosme­tycznych należą: ustalanie rodzaju zabiegu kosmetycznego lub kierowanie pacjenta do lekarza wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, lecz­niczej i upiększającej masaż ogólny zabiegi z fizykoterapii udzielanie porad z zakresu higieny ogólnej sporządzanie i stosowanie prostych środków niezbędnych do wy­konywania zabiegów kosmetycznych obsługa i konserwacja aparatów i urządzeń stosowanych w ko­smetyce z uwzględnieniem przepisów bhp wykonywanie zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem manikiuru i pedikiuru. W zależności od okresu praktyki zawodowej, umiejętności i zdol­ności organizatorskich absolwent może zajmować stanowiska techni­ka bhp w zakładzie kosmetycznym, zastępcy kierownika spółdzielni do spraw technicznych, kierownika zakładu kosmetycznego, w związ­ku z czym potrzebne mu są umiejętności kierowania pracą zespołu, umiejętności nadzoru nad wykonywaniem usług i nadzoru nad prze­strzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w za­kładzie kosmetycznym. Poza tym powinien wykazać się umiejętnościami organizowania zakładu kosmetycznego, stanowisk pracy, prze­strzegania i kontrolowania prawidłowości przebiegu zabiegów kosme­tycznych oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych. W związku z odpowiedzialną funkcją społeczną kosmetyka i dużym znaczeniem zaufania w terapii kosmetycznej — kandydatom do tego zawodu powinny być stawiane wysokie wymagania. Kosmetyka po­winny cechować dobra znajomość ludzi, takt, dyskrecja, łatwość na­wiązywania kontaktu z pacjentem i cierpliwość. Pacjent zgłasza się do gabinetu kosmetycznego niekiedy po pokonaniu wewnętrznych oporów i kompleksów. Należy zatem wzbudzić w nim zaufanie i wia­rę w skuteczność podejmowanych zabiegów, okazać mu życzliwość i zainteresowanie jego sprawami. Otwartość i życzliwość demonstruje się między innymi bezwzględną uprzejmością, kulturą obcowania, pogodą i uśmiechem. Kosmetyk musi być nie tylko wykonawcą za­biegów, ale i powiernikiem. Do uzyskania pełnego efektu w trakcie zabiegu konieczne jest nie tylko pełne rozluźnienie mięśni pacjenta, lecz także jego relaks psychiczny. Uwaga i cierpliwość kosmetyka w rozmowie ułatwiają pacjentowi osiągnięcie wymaganego odpręże­nia psychicznego. Polem działania kosmetyka jest żywy człowiek, na­leży więc oczekiwać od niego pełnego zaangażowania w wykonywane czynności, uwagi, szybkiej orientacji i pełnego poczucia odpowie­dzialności. Działanie kosmetyka ma za zadanie wpływanie na skórę i ciało człowieka w celu zapobiegania powstawaniu w nich niepożądanych zmian i rozwijaniu się chorób. Jednocześnie usługi kosmetyka zawie­rają w sobie elementy twórcze, upiększające. Dlatego muszą go rów­nież cechować wyobraźnia, poczucie estetyki i smak artystyczny. Posiadanie tych cech powinien on potwierdzać własną powierzchow­nością i zachowaniem. Kosmetyka zatem powinny przede wszystkim cechować czystość i dbałość o własny wygląd. Będą one dobrą rekla­mą smaku i poziomu estetycznego reprezentowanego przez gabinet kosmetyczny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.